OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim - Spotrebiteľom a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj fyzických produktov, audio produktov ako aj produktov v elektronickej verzii spôsobom product on demand prostredníctvom webovej stránky www.knihachlap20.sk,

Predávajúci:
Majster Reči s.r.o.
IČO: 48259454
DIČ: 2120140253
Spisová značka: 39591/N
Ulica: Čajkovského 24
Mesto: Nitra
PSČ: 949 11

Bankové spojenie: FIO banka, č. ú.(EUR):2900880110/8330 , č.ú.(CZK):2000880115/2010, telefónne číslo: +421 919 199 690, e-mail: podpora@chlap20.sk

Kupujúci – ďalej len spotrebiteľ - je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení tejto kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojho podnikania, zamestnania alebo povolania.

 

2. Objednávka Produktu a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci navrhuje uzavretie zmluvy s predávajúcim odoslaním objednávkového formulára prostredníctvom webovej stránky www.knihachlap20.sk.

Vzhľadom na charakter ponúkaných produktov, spotrebiteľ musí byť v čase uzatvorenia zmluvy s predávajúcim starší ako 18 rokov. Predávajúci považuje vyplnenie objednávkového formulára zo strany spotrebiteľa za čestné prehlásenie, že spotrebiteľ dosiahol v čase uskutočnenia objednávky on-line - produktov 18 rokov veku. Pri notifikovaní zo strany 3. osoby o nesprávnosti údajov o veku spotrebiteľa bude v prípade osoby maloletej ako odberateľa on-line produktov (bonusov k zakúpenej knihe) okamžite zablokovaný prístup k poskytovaným produktom.

Ďalšou podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.

Bez zbytočného odkladu po spracovaní objednávky je na emailovú adresu kupujúceho zaslané potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky), ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu objednaného tovaru. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky kupujúceho dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak je predmetom objednávky audiokniha resp. e-kniha v pdf forme.

Kupujúci pri uskutočnení objednávky berie na vedomie, že na účely objednávky produktu sa e-maillová adresa nepovažuje za osobný údaj, ale za trvanlivý nosič v zmysle § 2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z."). E-mailová adresa kupujúceho je v takomto prípade nevyhnutným technickým opatrením umožňujúcim uskutočnenie objednávky.

Kupujúci uskutočnením objednávky vyjadruje svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami pre dodanie Produktu vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, Občianskym zákonníkom (zákon č. 40/1964 Zb. v platnom a účinnom znení) a právnymi predpismi Slovenskej republiky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. Spory vzniknuté zo vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim podliehajú jurisdikcii súdov Slovenskej republiky a sú rozhodované v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou.

 

3. Produkty

Produkty predávajúceho – hlavný produkt predstavuje kniha, buď na hmotnom nosiči (tlačená verzia) alebo elektronický obsah nedodávaný na hmotnom nosiči - t.j. kniha v audiopodobe (ďalej len audiokniha) alebo kniha v elektronickej podobe - e-book v pdf verzii. Okrem hlavného produktu predávajúci poskytuje po zaplatení kúpnej ceny hlavného produktu online bonusy k zakúpenému produktu v podobe prístupu do členskej zóny s dodatočnými audiovizuálnymi materiálmi príp. s pracovnými materiálmi k obsahu knihy.

V objednávkovom formulári má kupujúci možnosť voľby formátu kupovaného produktu - verzia na hmotnom nosiči alebo verzie na nehmotnom nosiči. Bonusy k hlavnému produktu sú poskytované pri akejkoľvek verzii produktu. Verzia bonusov sa môže líšiť v závislosti od zvoleného formátu knihy - bonusy sú podrobne popísané pri tej-ktorej verzii hlavného produktu v objednávkovom formulári.

 

4. Cena Produktov

Kupujúci sa za nadobudnutý produkt zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu uvedenú pri objednávke v internetovom obchode predávajúceho pri objednávanom produkte platnú v čase objednania Produktov. Všetky ceny sú vrátane DPH.

Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru (hmotnému/nehmotnému nosiču) až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Autorské práva predávajúceho zostávajú nedotknuté (viď body 7,8 VOP). Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a Kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky. Na vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou.

Prevzatie tovaru kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pod prevzatím produktu sa rozumie buď prevzatie zásielky s produktom na hmotnom nosiči prípadne stiahnutie audioknihy resp. e-booku prostredníctvom údajov v e-mailovej komunikácii.

 

5. Platobné podmienky, dodacia lehota a dodacie podmienky, spôsob platby

Kupujúci uhradí kúpnu cenu za poskytnuté produkty prostredníctvom platobného systému (zahŕňa výber medzi online platbou kartou a online platbou bankovým prevodom) na internetových stránkach predávajúceho.

Dodacia lehota pri verziách knihy na nehmotnom nosiči (audiokniha, e-book) je 24 hodín od prijatia platby na účet predávajúceho. Na základe prijatia platby kupujúci dostane e-mailom najneskôr do 24 hodín prístupové údaje k produktu, ktoré umožňujú download produktu on demand (t.j. stiahnutie produktu nedodávaného na hmotnom nosiči) zo servera predávajúceho na server kupujúceho. V prípade produktov nahratých na hmotnom nosiči dát (tlačená verzia) je dodacia lehota 7 dní od prijatia platby predávajúcim, v danom prípade je tovar doručovaný poštou alebo vybranou kuriérskou spoločnosťou. Bonusy sú prístupné kupujúcemu po zaplatení kúpnej ceny a po uskutočnení registrácie do členskej zóny na stránke www.knihachlap20.sk/bonusy predávajúceho. Poštovné a balné je zarátané už v cene produktu.

Pri platbe bankovým prevodom vopred na účet začína plynúť dodacia lehota dňom pripísania platby na účet predávajúceho. Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými predávajúcim. V prípade predĺženie dodacej lehoty predávajúci oznámi kupujúcemu predpokladaný termín dodania a zároveň si vyžiada odsúhlasenie kupujúceho.

 

6. Stornovanie objednávky

Ak si predávajúci praje zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, je to možné prostredníctvom kontaktu uvedeného na webovej stránke za súčasného uvedenia čísla objednávky. Ak už bola objednávka zaplatená, avšak ešte nevybavená, peniaze budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého platba prebehla. V prípade platby kartou (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na bankové postupy.

Zároveň si predávajúci vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho na tovar, ak ho predávajúci nebude schopný dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie je schopný dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by spôsobilo predávajúcemu neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s kupujúcim predávajúci nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade už uhradenej kúpnej ceny alebo jej časti budú kupujúcemu finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého uskutočnil úhradu (pri možnom oneskorení ak bola platba uskutočnená kartou), pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

 

7. Autorské práva predávajúceho a zmluvná pokuta za ich porušenie

Produkty, ktoré sú predmetom predaja na tejto stránke, sú výhradným duševným vlastníctvom autora Michala Kopeckého v zmysle Autorského zákona, zákona č. 185/2015 Z. z. v platnom a účinnom znení a jedine autor má k týmto dielam výhradné osobnostné a majetkové práva v zmysle ust. §§ 19 a 20 citovaného zákona. Predávajúci ako nadobúdateľ licencie od autora predáva diela autora s jeho súhlasom výhradne na osobné účely spotrebiteľov. Kupujúci - Spotrebiteľ je oprávnený používať poskytnuté Produkty výhradne na vlastné osobné účely, t. j. na účel, ktorý nie je priamo a ani nepriamo obchodný. Kupujúci – Spotrebiteľ nie je oprávnený Produkty nijakým spôsobom sprístupňovať novej verejnosti, t.j. šíriť a ani sprostredkúvať tretím osobám, nie je oprávnený produkty spracovať, pozmeniť, rozmnožovať a verejne rozširovať bez súhlasu autora.

Pre prípad porušenia autorských práv autora akoukoľvek formou a spôsobom, je predávajúci (ako aj samotný autor) oprávnený požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu, ktorá bude vypočítaná ako súčin ceny on-line produktov v čase uzavretia zmluvy a osôb, ktorým boli on-line produkty predávajúceho sprístupnené prostredníctvom neoprávnenej činnosti kupujúceho.

 

8. Zodpovednosť za vady a záručné podmienky

V prípade výskytu vady na on-line produktoch predávajúceho:

1) Ak ide o vadu, ktorú možno v závislosti od povahy poskytnutého plnenia odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadné plnenie za bezvadné, ak je to reálne možné a ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

2) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa plnenie mohlo riadne užívať má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád plnenie riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny produktu resp. služby.

Na produkty zakúpené prostredníctvom internetového obchodu www.knihachlap20.sk platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba podľa tohto odseku začína plynúť od prevzatia plnenia kupujúcim. Za prevzatie plnenia sa považuje prevzatie zásielky kupujúcim príp. poskytnutie údajov kupujúcemu k downloadu produktov na nehmotnom nosiči po zaplatení kúpnej ceny zo strany kupujúceho.

V prípade reklamácie, sťažnosti alebo podnetu môže kupujúci kontaktovať predávajúceho na telefónnom čísle +421 919 199 690 alebo na e-mailovej adrese podpora@chlap20.sk. Ak bude reklamácia odôvodnená a v závislosti od povahy vady plnenia, pri neodstrániteľnej vade má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť a predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu reklamovaného online produktu alebo služby do 48 hodín od potvrdenia reklamácie za súčasného okamžitého (t.j. ihneď po doručení odstúpenia predávajúcemu) ukončenia platnosti prístupových údajov kupujúceho k zakúpenému produktu v online verzii (hlavný produkt + bonusy). Pri tlačenej verzii produktu sa predávajúci zaväzuje poskytnúť podľa povahy vady plnenia zľavu z kúpnej ceny príp. vrátiť kúpnu cenu predávajúcemu, a to tiež v lehote 48 hodín od potvrdenia reklamácie.

 

9. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

Za odstúpenie od zmluvy sa považuje výslovný prejav kupujúceho o nespokojnosti s Produktom, ktorý bol doručený predávajúcemu e-mailom alebo poštou.

Ak má kupujúci záujem, môže vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho knihachlap20.sk. Prijatie odstúpenia od zmluvy predávajúci bezodkladne potvrdí na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je zo strany kupujúceho odoslané pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Zo zákona má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy podľa nasledujúceho formulára:

Príloha č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy v zmysle tohto článku)

– Komu:

Majster Reči s.r.o.
Ulica: Čajkovského 24
Mesto: Nitra
PSČ: 949 11

e-mail: podpora@chlap20.sk

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

– Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.

Po odstúpení od zmluvy budú kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpna cena vrátane nákladov na doručenie tovaru ku kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak bol zvolený iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bolo predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za produkty, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

10. Špecifické prípady odstúpenia od zmluvy

Na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.knihachlap20.sk platí zákonná záručná doba 24 mesiacov v zmysle článku 7 týchto obchodných podmienok.

Predávajúci navyše poskytuje kupujúcemu nadštandardnú garanciu, a to možnosť odstúpiť od zmluvy v lehote 30 dní od prevzatia plnenia a to ak z akýchkoľvek dôvodov kupujúci nie je spokojný so zakúpeným tovarom. Kupujúci má v tom prípade nárok na vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. Predávajúci ani pri využití nadštandardnej garancie nevyžaduje od kupujúceho vrátenie tovaru.

Tento špecifický prípad odstúpenia od zmluvy sa realizuje cez kontaktovanie predávajúceho na telefónnom čísle +421 919 199 690 alebo na e-mailovej adrese podpora@chlap20.sk.

V prípade využitia garancie vrátenia peňazí predávajúci vráti kupujúcemu cenu produktu do 72 hodín od potvrdenia uplatnenia tohto práva kupujúceho, pričom predávajúci reaguje potvrdzujúcim e-mailom najneskôr do 48 hodín od doručenia e-mailu kupujúceho. Kupujúci, t. j. spotrebiteľ v rámci uplatnenia garancie vrátenia peňazí nie je povinný vrátiť predávajúcemu žiadne plnenie, okamžite po doručení žiadosti o vrátenie peňazí do sféry dispozície predávajúceho (t.j. na jeho e-mail) dochádza k zablokovaniu prístupu kupujúceho k online verziám produktu.

 

11. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje (údaje umožňujúce identifikovať kupujúceho) sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a na účel súvisiaceho marketingu a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného tovaru. Bližšie k ochrane osobných údajov je uvedené v samostatnej sekcii prístupnej na webovej stránke predávajúceho pod záložkou Ochrana osobných údajov.

Predávajúci použije zverejnenie príbehu kupujúceho a úspechov ním dosiahnutých následkom použitia produktov predávajúceho, t. j.za účelom tzv. referencie na produkty predávajúceho výhradne na účely marketingu predávajúceho a za účelom informovania verejnosti a len po predchádzajúcom súhlase kupujúceho.

Osobitné kategórie osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia nebudú zverejnené s výnimkou tých údajov, ktoré sám kupujúci uvedie vo svojom príbehu zaslanom predávajúcemu.

 

12. Voľba právomoci a rozhodného práva

Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti s predajom predávajúceho na jeho webe sa budú riešiť pred súdmi Slovenskej republiky a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

13. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda.